Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Ve společnosti Lobster Catering s.r.o., se sídlem Olomouc, tř. Kosmonautů 1221/2a PSČ 779 00, IČO: 09963090, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce 44002 (dále jen „Lobster Catering“) se zavazujeme poskytnuté osobní údaje chránit.

Níže naleznete informace o tom, proč, jak a jaké údaje v Lobster Catering zpracováváme, včetně informací o způsobu, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů. Zavazujeme se, že s Vašimi údaji budeme nakládat tak, abychom zamezili jejich zneužití.

Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Vzhledem k přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů – (dále jen „GDPR“), za účelem ochrany základních práv a svobod fyzických osob, publikujeme tyto zásady ochrany soukromí.

ZÁKLADNÍ POJMY A INFORMACE

Osobní údaj

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů).

Subjekt údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, které se osobní údaje týkají, a kterou je možné dle osobního údaje identifikovat nebo která je identifikovatelná.

Správce osobních údajů

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je Gastroland.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.

Zpracování osobních údajů

Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.

Jaký právní předpis upravuje zpracování osobních údajů?

Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V LOBSTER CATERING

Účely zpracování Vašich osobních údajů v Lobster Catering

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém nám byly Vámi poskytnuty, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, pohlaví, telefonní číslo a datum narození. Dále budeme zpracovávat informace z pohybu po webu (cookies), informace o platbách a rezervacích, dále informace vztahující se k vašemu nákupnímu chování shromážděné v rámci provozování věrnostního programu Lobsterka a Lobster Friends. Vaše osobní údaje tedy zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí individuálních služeb a zavedení našich produktů a služeb, které si s námi sjednáváte buď samostatně, nebo jsou zpracovávány pro účely plnění našich služeb, nelze však vyloučit, že právním základem zpracování osobních údajů bude i jiný, nepojmenovaný, smluvní vztah. Pokud jsme zpracovateli osobních údajů, což nemusí být vždy, tak platí, že osobní údaje zpravidla nezpracováváme na základě vašeho souhlasu, ale hlavně z důvodů nezbytných pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost; dále zpracováváme osobní údaje z důvodu nezbytnosti pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují, popř. je zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. Pokud výjimečně, např. z důvodů zasílání našeho newsletteru, nebo přístupu do naše věrnostního programu zpracováváme vaše osobní údaje na základě vámi udělovaného souhlasu, chráníme osobní údaje také v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí.  V rámci věrnostního programu budeme vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem realizace marketingových aktivit, vytváření průzkumu a obchodních statistik ohledně nákupního chování a chování v rámci věrnostního programu, zasílání obchodních sdělení a pozvánek na akce pořádané Lobster Cateringem (včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky) a poskytování odborných a marketingových informací, to vše jakýmikoli prostředky komunikace (zejména e-mailem, telefonicky, SMS zprávami a push notifikacemi z mobilní aplikace Lobsterka). V případě, že osobní údaje zpracováváme z důvodů našich oprávněných zájmů, plynou tyto oprávněné zájmy zejména ze samostatného smluvního ujednání s vámi jakožto zákazníkem – subjektem údajů. Jinak našimi oprávněnými zájmy jsou také simulace produktů a služeb, abychom vám pomohli s výběrem nejvýhodnějšího produktu či naší nabídky; výzkum a vývoj produktů nebo služeb a analýz vývoje trhu,  zpracování analýz anonymizovaných dat pro historické, statistické a vědecké účely.

Právní základ pro zpracování

Právním základem zpracování osobních údajů jsou zejména platné právní předpisy ČR, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Z českých právních předpisů je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Způsob zpracování

Vaše osobní údaje můžeme a zpravidla budeme zpracovávat za použití výhradně automatizovaných postupů, které pro Vás zpravidla nebudou mít právní účinky nebo se Vás nebudou obdobným způsobem významně dotýkat (automatizované rozhodování). To znamená, že při použití uvedených postupů mohou být osobní údaje automaticky zpracovávány takovým způsobem, aby například členům věrnostního programu byly poskytovány výhody a nabídky odpovídající jejich preferencím a/nebo zájmům dle zjištěného nákupního chování. V důsledku automatizovaného rozhodování mohou jednotliví členové věrnostního programu obdržet odlišné výhody a nabídky, případně některé poskytované nabídky a/nebo výhody mohou být dostupné pouze vybraným členům věrnostního programu. Pro členství v našem věrnostním programu je z povahy věci nezbytné udělit souhlas automatickým zpracováním osobních údajů včetně profilování, přičemž věrnostní program bez tohoto souhlasu neumožňuje členství. Osobní údaje související s rezervací stolu jsou zpracovávány ručně a údaje jsou vyžadovány v rozsahu nezbytně nutném pro provedení rezervace.

Kategorie osobních údajů

Lobster Catering nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů, pokud to nebude výslovně dohodnuto ve smlouvě či jiném právním dokumentu, v tomto případě bude projednán i právní základ zpracování takových osobních údajů.

 

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Lobster Catering může nebo musí osobní údaje poskytnout zejména těmto kategoriím příjemců:

 • orgánům veřejné moci a jiným subjektům, pokud to bude vyžadovat platný právní předpis nebo to bude uloženo rozhodnutím orgánů správní či soudní moci;
 • účetním a daňovým poradcům, popř. svým právním zástupům;
 • v případě pojistné události pojišťovně a dalším subjektům, pokud tato povinnost plyne z uzavřené pojistném smlouvy;
 • poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací;
 • poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb a dalších služeb, například se může  jednat o provozovatele našeho rezervačního systému pro bowling a podobně;
 • dalším osobám a subjektům, pokud to z povahy poskytovaných služeb a produktů plyne, anebo k tomuto subjekt údajů udělil pokyn, anebo pokud je to nezbytné z důvodů oprávněných zájmů Gastrolandu.

Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme podle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Například v případě telefonické rezervace do restaurace zpracováváme osobní údaje po dobu nezbytně nutnou, zpravidla 30 dnů ode dne proběhlé rezervace. Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou vůči vám uplatňujeme, je zpravidla 5 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo z důvodů plnění zákonných povinností. Uvedená doba zpracování vyplývá zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Po uplynutí této doby budou všechny vaše osobní údaje smazány, pokud během doby zpracování nevyvstane jiný zákonný důvod pro delší dobu zpracování. Máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která opodstatňují zákonnost držení osobních údajů. Osobní údaje, které zpracováváme s vašim souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

Kamery

V prostorách společnosti Lobster Catering jsou umístěny kamery, které pořizují obrazový a zvukový záznam. Kamery jsou instalovány z důvodu zajištění bezpečnosti osob a majetku a taktéž slouží k ochraně proti protiprávnímu jednání. Záznamy z kamery mohou být v případě potřeby předány Policii ČR a v případě nebezpečí z prodlení také bezpečnostní agentuře střežící budovu Envelopa Office Center. Záznamy z kamer jsou zabezpečeny proti zcizení, přístup k nim je striktně omezen na prověřené osoby a jsou uchovány maximálně po dobu 5 dnů, poté jsou smazány.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, zákonně a korektně. Jakožto subjekt údajů máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o zpracování vašich osobních údajů. Náleží Vám:

 • právo na přístup k osobním údajům – máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás Lobster Catering shromažďuje.
 • právo na opravu osobních údajů – pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění́;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) – máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů – máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů, nebo pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i po té, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly vámi poskytnuty (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete), nebo jste vznesli námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy;
 • právo na přenositelnost osobních údajů – v případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, se kterým Lobster Catering pracuje;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel;
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – v případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pro správu Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na emailu: gdpr@lobster-restaurant.cz nebo písemně na adrese provozovny správce Envelopa Office Center (Bistro Paulus), tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc. Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu je však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis). Dbejte prosím na to, že před vyřízením žádosti jsme oprávněni si hodnověrným způsobem ověřit vaši identitu, abychom zabezpečili, že informace budou poskytnuty oprávněnému subjektu údajů.

Aktualizace zásad ochrany soukromí

Zásady ochrany soukromí budeme v případě potřeby aktualizovat. Doporučujeme tyto Zásady pravidelně procházet, abyste byli aktuálně informováni o tom, jak pomáháme chránit Vaše osobní údaje, které jste nám dali k dispozici.

 

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Co jsou to cookies?

Cookies jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a jejichž cílem je lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies běžně používají téměř všechny internetové stránky na světě. Cílem cookies je zvýšit uživatelskou přívětivost opakovaně navštívených internetových stránek, proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a jejich nastavení stránek.

Druhy cookies

Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče a umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou. Tím odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů a usnadňují vám tak práci. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač v případě, že znovu navštívíte náš web. Neumožňují však jakkoliv identifikovat vás osobně. Cílem trvalých cookies je přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, aniž bychom jakkoliv identifikovali vás osobně. Příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty. Cookies využíváme pouze k technickým účelům, nespojujeme údaje získané prostřednictvím cookies s jakýmikoliv jinými údaji. S cookies pracujeme tak, že neumožňují identifikaci konkrétních osob. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které se nachází na našich stránkách. V rámci remarketingu využíváme také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků.

Jaké cookies používáme:

 

Název cookies Specifikace cookies Doba trvání
ANALYTICKÉ A VÝKONNOSTNÍ COOKIES
_ga Soubor cookie _ga, nainstalovaný službou Google Analytics, vypočítává údaje o návštěvnících, relacích a kampaních a také sleduje využití webu pro analytický přehled webu. Soubor cookie ukládá informace anonymně a přiřazuje náhodně vygenerované číslo k rozpoznání unikátních návštěvníků. 1 rok, 1 měsíc a 4 dny
_ga_* Google Analytics nastavuje tento soubor cookie k ukládání a počítání zobrazení stránek. 1 rok, 1 měsíc a 4 dny
OSTATNÍ A FUNKČNÍ COOKIES
session Soubor pro uchování aktuální pozice a zobrazených dat na stránce. Považuje se za funkční cookies. Pouze při navštívení stránek.
Eco_browser Soubor, nutný pro funkčnost CMS webových stránek. Pouze při navštívení stránek.
client Soubor, nutný pro funkčnost CMS webových stránek. 1 rok
i18n_lang   1 rok

 

Když nechcete používat cookies

Běžné webové prohlížeče podporují správu cookies. To znamená, že v rámci nastavení vašeho prohlížeče můžete jednotlivé cookies ručně smazat, zablokovat či zcela zakázat jejich použití. Je možné blokovat nebo povolit cookies i pro jednotlivé internetové stránky. Pokud chcete bližší informace o nastavení cookies, použijte nápovědu ve vašem prohlížeči. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, předpokládáme, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Na cookies okno se lze prokliknout z patičky webové stránky. Patička je spodní část stránek.

 

Kontaktní formulář

bottombg_2.jpg

 

 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré informace o tom, jak nakládáme s osobními údaji naleznete zde.